Σκοπός

Σκοπός & Στόχοι

Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικές, ερευνητικές και επιστημονικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία.

Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες Μονάδες:

Α. Μονάδα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας, με αντικείμενο: 1) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικών βοηθημάτων, που να επιλύουν προβλήματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, 2) τον προσδιορισμό των αναγκών σε υποστηρικτικές τεχνολογίες με βάση την αναπηρία, 3) την παροχή τεχνογνωσίας και οδηγιών σε θέματα υποστηρικτικής τεχνολογίας, 4) τη μελέτη και παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις αναπηρίες και βαθμίδες εκπαίδευσης και 5) τη μελέτη και ανάπτυξη προσβάσιμων απτικών ή/και πολυαισθητηριακών μουσειακών εκθεμάτων και έργων τέχνης.

Β. Μονάδα Προσβασιμότητας του Χώρου, με αντικείμενο: 1) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικών βοηθημάτων και υπηρεσιών πρόσβασης, που να επιλύουν προβλήματα προσβασιμότητας του χώρου (εσωτερικού και εξωτερικού), 2) την ανάπτυξη και παροχή τεχνογνωσίας, προδιαγραφών και οδηγιών αναφορικά με την προσβασιμότητα του χώρου και 3) τον προσδιορισμό των αναγκών με βάση την αναπηρία.

Γ. Μονάδα Υποστήριξης των ΑμεΑ, με αντικείμενο: 1) την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον, 2) την κοινωνική στήριξη των ΑμεΑ και 3) την υποστήριξη των ΑμεΑ στη ζωή της κοινότητας.

Δ. Μονάδα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης Μαθητών Σχολικής Ηλικίας με Αναπηρία με τη Χρήση Τεχνολογίας, με αντικείμενο 1) τη καθοδήγηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, 2) την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας και 3) την έρευνα για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογίας και αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρία.

Ε. Μονάδα Υποστήριξης της Μετάβασης των ΑμεΑ στην Ενήλικη Ζωή, με αντικείμενο: 1) την έρευνα που αφορά στην αξιολόγηση, στο σχεδιασμό και στην υπο- στήριξη της μετάβασης (transition) των ΑμεΑ στην ενήλικη ζωή, 2) την εργασιακή ένταξη ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, 3) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ΑμεΑ και 4) την έρευνα που αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης στο πεδίο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού των ΑμεΑ.

ΣΤ. Μονάδα Υποστήριξης των Φοιτητών με Αναπηρία, με αντικείμενο την υποστήριξη της φοίτησης των ατόμων με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω: 1) του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, 2) του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ειδικών βοηθημάτων για την πρόσβαση στο χώρο, 3) του ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών προσβασιμότητας, 4) του προσδιορισμού των αναγκών των φοιτητών με βάση την αναπηρία και 5) της παροχής τεχνογνωσίας και οδηγιών για την υποστήριξη της φοίτησης των ατόμων με αναπηρία.