Δημοσιεύσεις

Publications

International Journals

 1. Gkatzola, A., & Papadopoulos, K. (in print). Facebook usage and quality of life of individuals with visual impairments. British Journal of Visual Impairment. https://doi.org/10.1177/02646196221117644
 2. Chronopoulou, E., Stamovlasis, D., & Papadopoulos, K. (in print). Self-esteem and locus of control of individuals with visual impairments before and during the COVID-19 pandemic: A latent class analysis. British Journal of Visual Impairment, https://doi.org/10.1177/02646196231183892
 3. Alvanoudi, N., Staboulis, M. & Papadopoulos, K. (2023). Rewards for rehabilitation and special education staff and their importance in employee motivation. International Journal of Instruction 16(2), 71-88.
 4. Psalti, A. & Zafiropoulos, Κ. (2023). The role of parents in digital media use by preschool-age children in Greece. Journal of Contemporary Education Theory & Research, 6(1/2), 3–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.7812927
 5. Alvanoudi, N., Staboulis, M. & Papadopoulos, K. (2022). Motivation for Greek Special Education and Rehabilitation Staff. International Journal of Special Education, 37(3), 738-750.
 6. Papadopoulos, K., Koustriava, E., Georgoula, E., & Kalpia, V. (2022). Individuals with and without Visual Impairments Use a Force Feedback Device to Identify the Friction and Hardness of Haptic Surfaces. Sensors22(24), 9745. https://doi.org/10.3390/s22249745
 7. Papakonstantinou, D. & Papadopoulos, K. (2022). The implementation of Holland SDS to employed higher education graduates: A comparison between sighted adults and adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment, 40(2), 316–326. https://doi.org/10.1177/0264619620973687
 8. Koustriava, E. (2022). Readiness of individuals with visual impairments for participation in distance education. British Journal of Visual Impairment, 40(2), 435-450. https://doi.org/10.1177/0264619621994865
 9. Martos, A., Kouroupetroglou, G., Argyropoulos, V., and Papadopoulos, K. (2021). Tactile identification of embossed lines and square areas in diverse dot heights by blind individuals. Universal Access in the Information Society, 20(2), 333–342. https://doi.org/10.1007/s10209-020-00729-4
 10. Papakonstantinou, D. (2021). Work Disability and Rheumatoid Arthritis: Predictive Factors.WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation, 69(4), 1293-1304. https://doi.org/10.3233/WOR-213550
 11. Kobus-Ostrowska, D., & Papakonstantinou, D. (2020). Labor market integration of people with disabilities according to Polish and Greek Legislation. Comparative Economic Research ‘Central and Eastern Europe’, 23(1), 111-126.
 12. Papakonstantinou, D. (2020). Relationships between individual characteristics and occupational possibilities for young adults with visual impairments. British Journal of Visual Impairment, 38(2), 137- 150. https://doi.org/10.1177/2F0264619619896005
 13. Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kouroupetroglou, G., Muller, K., Stylianidis, E., & Sakalli Gumus, S. (2020). Environmental information for inclusion in orientation and mobility maps, identified by travelers with blindness: the cases of city centers and neighborhoods/ residential areas. British Journal of Visual Impairment, 38(3), 333-346. org/10.1177/0264619620913895
 14. Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kouroupetroglou, G., Stiefelhagen, , Stylianidis, E., & Sakalli Gumus, S. (2020). Environmental information required from individuals with blindness for orientation and mobility aids concerning campuses. Journal of Visual Impairment & Blindness, 114(4), 263-276. doi.org/10.1177/0145482X20941312
 15. Papakonstantinou, D. & Papadopoulos, K. (2020). Employers’ Attitudes toward Hiring Individuals with Visual Impairments. Disability and Rehabilitation, 42(6), 798-805.org/10.1080/09638288.2018.1510044
 16. Papadopoulos, K. & Papakonstantinou, D. (2020). The impact of social support by friends on depression of young adults with visual impairments. International Journal of Disability, Development and Education, 67(5), 484-496. http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2019.1620922
 17. Panselinas, G., Polymeris, G., Efopoulos, V., Gogoulos, G., Kotini, I., & Tzelepi, S. (2019). Greek Computer Science Teachers’ Training Needs Assessment. European Journal of Engineering and Technology Research (CIE), 28-32. org/10.24018/ejers.2019.0.CIE.1293
 18. Katsantonis, M.N., Kotini, I., Fouliras, P., & Mavridis, I. (2019). Conceptual Framework for Developing Cyber Security Serious Games. 2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 872-881. org/10.1109/EDUCON.2019.8725061
 19. Athanasopoulou, A. , Tsitsas, G. , Psalti, A. , Yotsidi, V., & Kounenou, K. (2018). Greek Teachers’ Attitude towards Multiculturalism: Psychometric Properties of the Teacher Multicultural Attitudes Survey Scale (TMAS). Creative Education, 9, 2525-2533. DOI: 10.4236/ce.2018.915191
 20. Papakonstantinou, D. (2018). Why should employers be interested in hiring people with mental illness? A review for occupational therapists. Journal of Vocational Rehabilitation, 49(2), 217–226. https://psycnet.apa.org/doi/10.3233/JVR-180967
 21. Papadopoulos, Κ., Koustriava, Ε., & Koukourikos, P. (2018). Orientation & mobility aids for individuals with blindness: verbal description vs. audio-tactile map. Assistive Technology, 30(4), 191-200. org/10.1080/10400435.2017.1307879
 22. Papadopoulos, K., Barouti, M., & Koustriava, E. (2018). Differences in Spatial Knowledge of Individuals With Blindness When Using Audiotactile Maps, Using Tactile Maps, and Walking. Exceptional Children, 84(3), 330 –343. org/10.1177/0014402918764300
 23. Papakonstantinou, D. & Papadopoulos, K. (2017). The Impact of Information on Employers' Attitudes towards Employees with Visual Impairments. Journal of Vocational Rehabilitation, 47, 99-107. http://dx.doi.org/10.3233/JVR-170886
 24. Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Barouti, M. (2017). Cognitive maps of individuals with blindness for familiar and unfamiliar spaces: construction through audio-tactile maps and walked experience. Computers in Human Behavior, 75, 376-384. org/10.1016/j.chb.2017.04.057
 25. Papadopoulos, K., Koustriava, E., Koukourikos, P., Kartasidou, L., Barouti, M., Varveris, A., Misiou, M., Zacharogeorga, T., & Anastasiadis T. (2017). “Comparison of three orientation & mobility aids for individuals with blindness: verbal description, audio-tactile map and audio-haptic map”. Assistive technology, 29(1), 1-7. org/10.1080/10400435.2016.1171809
 26. Psalti, Α. (2017). Greek In-Service and Preservice Teachers’ Views About Bullying in Early Childhood Settings. Journal of School Violence, 16(4), 386-398, DOI: 10.1080/15388220.2016.1159573
 27. Athanasiades, C., Baldry, A.C., Kamariotis, T., Kostouli, M., & Psalti, A. (2016). The “net” of the Internet: Risk Factors for Cyberbullying among Secondary-School Students in Greece. European Journal on Criminal Policy and Research, 22(2), 301-317. DOI:10.1007/s10610-016-9303-4
 28. Bonaiuto, M., Mao, Y., Roberts, S., Psalti, A., Ariccio, S., Ganucci Cancellieri, U., & Csikszentmihalyi, M. (2016). Optimal Experience and Personal Growth: Flow and the Consolidation of Place Identity. Frontiers in Psychology, 7, 1654. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01654
 29. Papadopoulos, K., & Papakonstantinou, D. (2016). Social support provided to high school students with visual impairments by their sighted classmates. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue December 2016, 517-522.
 30. Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, K. (2016). Social support provided to higher education students with visual impairments by their sighted fellow students. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue December 2016, 1393-1400.
 31. Chronopoulou, E., & Papadopoulos, K. (2016). Distance training in special education: participants’ attitudes and preferences. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue November 2016, 737-742.
 32. Barouti, M. & Papadopoulos K. (2015). Satisfaction of individuals with blindness from use of audio-tactile maps, tactile maps and walking experience as means for spatial knowledge of a city route. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue August 2015, 447-452.
 33. Koukourikos, P., & Papadopoulos, K. (2015). Development of Cognitive Maps by Individuals with Blindness Using a Multisensory Application. Procedia Computer Science, 67, 213-222. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.265
 34. Papadopoulos, K., Koukourikos, P., Koustriava, E., Misiou, M., Varveris, A., & Valari, E. (2015). Audio-haptic map: An orientation and mobility aid for individuals with blindness. Procedia Computer Science, 67, 223-230. org/10.1016/j.procs.2015.09.266
 35. Papadopoulos K. & Barouti, M. (2015). Cognitive maps of individuals with blindness for familiar spaces: construction through tactile maps and direct experience. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue September 2015, 96-101.
 36. Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., Koustriava, E., & Kouderi, V. (2015). Social Support, Social Networks and Happiness of Individuals with Visual Impairments. Rehabilitation Counseling Bulletin, 58(4), 240-249. org/10.1177/0034355214535471
 37. Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., Montgomery, A., & Solomou, A. (2014). Social Support and Depression of Adults with Visual Impairments. Research in Developmental Disabilities, 35(7), 1734-1741. doi.org/10.1016/j.ridd.2014.02.019
 38. Koutsoklenis, A. & Papadopoulos, K. (2014). Haptic Cues Used for Outdoor Wayfinding by Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 108(1), 43-53. http://dx.doi.org/10.1177/0145482X1410800105
 39. Papadopoulos, K. (2014). The impact of individual characteristics in Self-esteem and Locus of Control of Young Adults with Visual Impairments. Research in Developmental Disabilities, 35(3), 671-675. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2013.12.009
 40. Koustriava, E. & Papadopoulos, K. (2014). Attitudes of Individuals with Visual Impairments towards Distance Education. Universal Access in the Information Society, 13, 439-447. http://dx.doi.org/10.1007/s10209-013-0331-2
 41. Papadopoulos, K., Paralikas, Th., Barouti, M., & Chronopoulou, E. (2014). Self-esteem, Locus of control and various aspects of Psychopathology of Adults with Visual Impairments. International Journal of Disability, Development and Education, 61(4), 403-415. http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2014.955785
 42. Glaroudis, D., Manitsaris, A., & Kotini, I. (2013). A Methodology for Enhancing Mobile Learning Through Content Semantics. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL)5(1), 21-38. https://doi.org/10.4018/jmbl.2013010102
 43. Papadopoulos, K., Montgomery, A., & Chronopoulou, E. (2013). The Impact of Visual Impairments in Self-esteem and Locus of Control. Research in Developmental Disabilities, 34(12), 4565-4570. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2013.09.036
 44. Papadopoulos, K., Koustriava E., Charalampidou, M., & Gerapostolou, I. (2013). The Impact of Vision Loss in Personality Traits. International Journal of Special Education, 28(3), 133-139.
 45. Koustriava, E., & Papadopoulos, K. (2012). Are there relationships among different spatial skills of individuals with blindness? Research in Developmental Disabilities, 33(6), 2164-2176. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2012.06.009
 46. Papadopoulos, K., Papadimitriou, K., & Koutsoklenis, A. (2012). The role of sound cues in the spatial knowledge of blind individuals. International Journal of Special Education, 27(2), 169-180.
 47. Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2012). Spatial Coding of Individuals with Visual Impairment. Journal of Special Education, 46(3), 180-190. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2012.06.009
 48. Kotini, I., Mattas, A., & Michailidis, (2011). Design and development of a Web-based agricultural economic information system for rural areas. Outlook on Agriculture40(2), 139-145. doi.org/10.5367%2Foa.2011.0041
 49. Papadopoulos K. & Koustriava E. (2011). The Impact of Vision in Spatial Coding. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2084-2091. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2011.07.041
 50. Metsiou, K., Papadopoulos, K. & Agaliotis I. (2011). Adaptive behavior of primary school students with visual impairments: the impact of educational settings. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2340-2345. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2011.07.030
 51. Papadopoulos, K., Koustriava, E. (2011). Piaget’s Water-Level Task: The impact of vision on performance. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2289-2293. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2011.05.016
 52. Koutsoklenis, A. & Papadopoulos, K. (2011). Olfactory cues used for wayfinding in urban environments by individuals with visual impairments. Journal of Visual Impairments and Blindness, 105(10), 692-702. http://dx.doi.org/10.1177/0145482X1110501015
 53. Koutsoklenis, A. & Papadopoulos, K. (2011). Auditory cues used for wayfinding in urban environments by individuals with visual impairments. Journal of Visual Impairments and Blindness, 105(10), 703-714. http://dx.doi.org/10.1177/0145482X1110501016
 54. Papadopoulos, K., Koustriava, E., & Kartasidou, L. (2011). The impact of residual vision in spatial skills of individuals with visual impairments. Journal of Special Education, 45(2) 118–127. http://dx.doi.org/10.1177/0022466909354339
 55. Papadopoulos, K., Metsiou, K., & Agaliotis, I. (2011). Adaptive behavior of children and adolescents with visual impairments. Research in Developmental Disabilities, 32(3), 1086-1096. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2011.01.021
 56. Koustriava E., & Papadopoulos K. (2010). Mental Rotation Ability of Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 104(9), 570-574. http://dx.doi.org/10.1177/0145482X1010400910
 57. Papakonstantinou, D. & Papadopoulos, K. (2010). Forms of Social Support in the Workplace for Individuals with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 104(3), 183-187. http://dx.doi.org/10.1177/0145482X1010400306
 58. Papadopoulos, K., Katemidou, E., Koutsoklenis, A., & Mouratidou, E. (2010). Differences amongst sighted individuals and individuals with visual impairments in word intelligibility presented via synthetic and natural speech. Augmentative and Alternative Communication, 26(4), 278–288. https://doi.org/10.3109/07434618.2010.522200
 59. Papakonstantinou, D. & Papadopoulos, K. (2009). Social Support in the Workplace for Working-Age Adults with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(7), 393-402. http://dx.doi.org/10.1177/0145482X0910300703
 60. Papadopoulos K., Koutsoklenis, A., Katemidou, E., & Okalidou A. (2009). Perception of synthetic and natural speech by adults with visual impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(7), 403-414. http://dx.doi.org/10.1177/0145482X0910300704
 61. Papadopoulos, K., & Koutsoklenis, A. (2009). Reading Media Used by Higher-Education Students and Graduates with Visual Impairments in Greece. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(11), 772-779. http://dx.doi.org/10.1177/0145482X0910301107
 62. Papadopoulos, K. & Karanikolas, N. (2009). Tactile maps provide location based services for individuals with visual impairments. Journal of Location Based Services, 3(3), 150-164. http://dx.doi.org/10.1080/17489720903208228
 63. Papadopoulos, K., Arvaniti E., Gkoutsioudi V., Dimitriadi D., & Zantali Ch. (2009). Spelling Knowledge of Visually Impaired Adults. British Journal of Visual Impairment, 27(1), 49-64. https://doi.org/10.1177/0264619608097746
 64. Goudiras, D., Papadopoulos, K., Koutsoklenis, A., Papageorgiou, V. & Stergiou, M. (2009). Factors Affecting the Use of Reading Media by Visually Impaired Adults. British Journal of Visual Impairment, 27(2), 111-127. https://doi.org/10.1177/0264619609102214
 65. Kotini, I., & Hassapis, G. (2008). A hybrid automaton model of the cement mill control. IEEE transactions on control systems technology, 16(4), 676-690. org/10.1109/TCST.2007.903388
 66. Margaritopoulos, M., Margaritopoulos, T., Kotini, I., & Manitsaris, A. (2008). Automatic metadata generation by utilising pre-existing metadata of related resources. International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies3(4), 292-304. org/10.1504/IJMSO.2008.023576
 67. Mavridis, I., Mattas, A., Pagkalos, I., Kotini, I., & Ilioudis, C. (2008). Supporting dynamic administration of RBAC in web-based collaborative applications during run-time. International Journal of Information and Computer Security2(4), 328-352. http://dx.doi.org/10.1504/IJICS.2008.022487
 68. Papadopoulos, K., Argyropoulos, V. & Kouroupetroglou, G. (2008). Discrimination, perception and comprehension of synthetic speech by students with visual impairments: the case of similar acoustic patterns. Journal of Visual Impairment and Blindness, 102(7), 420-429. https://doi.org/10.1177/0145482X0810200705
 69. Psalti, A. (2007). Training Greek teachers in cultural awareness: A pilot teacher-training programme. Implications for the practice of school psychology. School Psychology International, 28(2), 148-162. DOI: 10.1177/0143034307078090
 70. Kotini, I., & Hassapis, G. (2006). Verification of rectangular hybrid automata models. Journal of Systems and Software79(10), 1433-1443. http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2006.01.016
 71. Papadopoulos, K. & Goudiras, D. (2005). Accessibility Assistance for Visually Impaired People in Digital Texts. British Journal of Visual Impairment, 23, 75-83. http://dx.doi.org/10.1177/0264619605054779
 72. Papadopoulos K. (2005). Automatic Transcription of Tactile Maps. Journal of Visual Impairment and Blindness, 99(4), 242-245. https://doi.org/10.1177/0145482X0509900407
 73. Papadopoulos, K. (2005). On the theoretical basis of tactile cartography for the haptic transformation of historic maps. e-Perimetron, 1(1), 81-87.
 74. Papadopoulos, K. & Goudiras, D. (2005). Alumos con discapacidad visual y examenes en la Universidad. Entre dos mundos, 28, 5-13.
 75. Papadopoulos, K. (2004). A School Program Contributes to the Environmental Knowledge of Blind. British Journal of Visual Impairment, 22(3), 101-104. https://doi.org/10.1177/0264619604050046
 76. Papadopoulos, K. & Goudiras, D. (2004). Visually Impaired Students and University Examinations. British Journal of Visual Impairment, 22(2), 66-70. https://doi.org/10.1177/0264619604046640
 77. Hassapis, G. Kotini. I. (2004). The Impact of Hybrid Automata on System Modeling and Analysis., Journal of Information Technology Impact, 4(3), 151-160.
 78. Papadopoulos Κ. (2003). Automatic transcription of geographic names: A cartographic implementation. Cartography, 32(1), 1-10. http://dx.doi.org/10.1080/00690805.2003.9714230
 79. Shamai, S., Ilatov, Z., Psalti, A., & Deliyanni, K. (2002). Acculturation of Soviet immigrant parents in Israel and Greece. International Journal of Sociology of Family, 30(1), 21-49.
 80. Deliyanni, K., Psalti, A., Sakka, D., & Ziogou, S. (1995). Educated repatriated women from the former USSR and their careers. New Era in Education, 76(2), 34-41.
 81. Psalti, A. (1995). The dawn of school psychology in Greece. NASP Communique, 23(6), 12-13.
 82. Arredondo, P., Psalti, A., & Cela, K. (1993). The woman factor in multicultural counseling. Counseling and Human Development, 25(8), 1-8.

National Journals

 1. Psalti, A., & Antoniou, C. (2023). Working mothers in Greece during the COVID-19 pandemic: The conceptualization of “good motherhood” in conditions of lock-down and teleworking. Special Section “Approaching intersectionality in gender psychology research" of the Journal “Psychology", 28(1), 63-77. https://doi.org/10.12681/psy_hps.31518
 2. Κασιούμης, Ν., & Ψάλτη, Α. (2021). Η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 38(72), 59-77.

[Kasioumis, N., & Psalti, A. (2021). The empathy of secondary school teachers. Educational Review, 38(72), 59-77.]

 1. Ελευθεριάδου, Σ., & Ψάλτη, Α. (2019, Μάρτιος). Διερεύνηση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας σε Παιδαγωγούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Νέος Παιδαγωγός, 11, 50-58. ISSN 2241-6781

[Eleftheriadou, S., & Psalti, A. (2019, March). Investigation of psychological resilience in primary school teachers. New Teacher, 11, 50-58. ISSN 2241-6781]

 1. Κοτίνη Ι. & Τζελέπη Σ. (2016). Δραστηριότητες ενίσχυσης της Υπολογιστικής Σκέψης, Ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με Τεχνολογίες», (4), 1-8, ISSN 1792–1813.

[Kotini I., & Tzelepi S. (2016). Activities to enhance Computational Thinking, Electronic Journal “Learning with Technologies", (4), ISSN 1792–1813]

 1. Ψάλτη, Α., & Κουϊμτζή, Ε.Μ. (2014). Ετοιμότητα των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας για την Αναγνώριση Παιδιών με Δυσκολίες Μάθησης στην Τάξη: Κατασκευή ενός Ερευνητικού Εργαλείου. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 57, 173-190.
 2. Athanasiades, C., Kamariotis, H., Psalti, A., Baldry, A.C., & Sorrentino, A. (2015). Internet use and cyberbullying among adolescent students in Greece: The “TABBY” project. Hellenic Journal of Psychology, 12, 14-39.
 3. Τζελέπη Σ., & Κοτίνη Ι. (2014). Τα Δίκτυα Μάθησης που οργανώνονται με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών συμβάλλουν στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών, Ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με Τεχνολογίες», ( 3), ISSN 1792 – 1813.

[Tzelepi S., & Kotini I. (2014). Learning Networks organized using Information and Communication Technologies contribute to the Professional Development of Teachers, Electronic Magazine “Learning with Technologies", (3),1-8, ISSN 1792 – 1813.]

 1. Ψάλτη, Α., & Κουϊμτζή, Ε.Μ. (2014). Ετοιμότητα των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας για την Αναγνώριση Παιδιών με Δυσκολίες Μάθησης στην Τάξη: Κατασκευή ενός Ερευνητικού Εργαλείου. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 57, 173-190.
 2. Psalti, A. (2012). Bullies, victims, and bully-victims in Greek schools: Research data and implications for practice. Hellenic Journal of Psychology, 9, 132–157.
 3. Παπαδόπουλος, Κ., Αθανασιάδου, Α., Βούλτσιος, Η., Διαμαντοπούλου, Ε., Δρόσου, Γ., & Καλούδη, Α. (2009). Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικές Σχέσεις των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης στον Εργασιακό Χώρο. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 7-20.

[Papadopoulos, K., Athanasiadou, Α., Voultsios, I., Diamantopoulou, Ε., Drosou, G., & Kaloudi, Α. (2009). Social support and social relationships in workplace for people with visual impairments. Education Sciences, 2, 7-20].

 1. Παπαδόπουλος, Κ., Γουδήρας, Δ. & Αγγελάκη, Κ. (2009). Αυτοεκτίμηση και Κέντρο Ελέγχου των Ενηλίκων με Πρόβλημα Όρασης. Μέντορας, 11, 42-55.

[Papadopoulos, K., Goudiras, D., & Aggelaki, Κ. (2009). Self-esteem and locus of control of adults with visual impairments. Mentor, 11, 42-55].

 1. Παπαδόπουλος, Κ. (2008). Πολιτικός και Γεωφυσικός Χάρτης Αφής της Ελλάδας για Άτομα με Τύφλωση. Επιστήμες της Αγωγής, 3, 111-119.

[Papadopoulos, Κ. (2008). Civil and geographical tactile maps of Greece for people with visual impairments. Education Sciences, 3, 111-119].

 1. Παπαδόπουλος Κ., Κοσμίδου Μ. & Τζέκου Δ. (2007). Άτομα με Προβλήματα όρασης και Εργασία, Μέντορας, 10, 136-154.

[Papadopoulos, K., Kosmidou, Μ., & Tzekou, D. (2007). People with visual impairments and Work, Mentor, 10, 136-154].

 1. Παπαδόπουλος, Κ. & Χρονοπούλου, Ε. (2006). Άτομα με Τύφλωση Υπολογίζουν Αποστάσεις: μια Ερευνητική Προσέγγιση. Μέντορας, 78-90.

[Papadopoulos, Κ. & Chronopoulou, Ε. (2006). Individuals with blindness estimate distances: a research approach. Mentor, 78-90].

 1. Παπαδόπουλος, Κ. (2005). Η Ελληνική Τυφλική Γραφή: Προβλήματα και Προοπτικές. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 169-180.

[The Greek Braille: problems and perspectives. Education Sciences, 2, 169-180]

 1. Παπαδόπουλος, Κ. (2003). Η Περιβαλλοντική Γνώση των Ατόμων με Εξασθένιση Όρασης: Μια Ερευνητική Προσέγγιση μέσω Νοητικών Χαρτών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 35, 186-199.

[Papadopoulos, Κ. (2003). Spatial knowledge of people with visual impairments: a research approach through cognitive mapping. Educational Review, 35, 186-199].

 1. Παπαδόπουλος, Κ. (2003). Βοηθήματα Προσανατολισμού και Κινητικότητας για τα Άτομα με Μειονέκτημα Όρασης – Χάρτες Αφής. Επιστήμες της Αγωγής, 3, 79-86.

[Papadopoulos, Κ. (2003). Orientation and mobility aids for people with visual impairments – tactile maps. Education Sciences, 3, 79-86].

 1. Παπαδόπουλος, Κ., Γουδήρας, Δ. & Σταμόπουλος, Κ. (2003). Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών για Άτομα με Μειονέκτημα Όρασης. Μέντορας, 7, 81-93.

[Papadopoulos, K., Goudiras, D., & Stamopoulos, Κ. (2003). e-Study guide for people with visual impairments, Mentor, 7, 81-93].

 1. Παπαδόπουλος, Κ. (2002). Η Δημιουργία Γραμματοσειράς του Ελληνικού Braille Κώδικα και η χρήση της σε Χάρτες Αφής. Τεχνικά Χρονικά, 2(1), 101-110.

[Papadopoulos, Κ. (2002). The development of the Greek Braille fonts and its use in tactile maps. Techika Chronika, 2(1), 101-110].

 1. Ψάλτη, Α. & Γαβριηλίδου, Μ. (1996). Συνεργασία γονιών-σχολείου: Πραγματικότητα ή ουτοπία για την Ελλάδα; (β’ μέρος) Σύγχρονη Εκπαίδευση, 86, 57-60.

[Psalti, A., & Gavriilidou, M. (1995). Parent-school collaboration in Greece: Reality or not? (part 2). Modern Education, 86, 57-60.]

 1. Ψάλτη, Α. & Γαβριηλίδου, Μ. (1995). Συνεργασία γονιών-σχολείου: Πραγματικότητα ή ουτοπία για την Ελλάδα; (α’ μέρος) Σύγχρονη Εκπαίδευση, 85, 71-75.

[Psalti, A., & Gavriilidou, M. (1995). Parent-school collaboration in Greece: Reality or not? (part 1). Modern Education, 85, 71-75.]

Book Chapters

 1. Papakonstantinou, D., Bilinovic, R. A., & Berbic, S. (2018). Benefits of employing persons with disabilities. In P. Milenkovic (Ed.), Hiring people with disabilities: employers training (pp. 21-34). Serbia: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Novi Sad.
 2. Kouroupetroglou, G., Martos, A, Papandreou, N., Papadopoulos, K., Argyropoulos, V. & Sideridis, G. (2016). Tactile Identification of Embossed Raised Lines and Raised Squares with Variable Dot Elevation by Persons Who Are Blind. Lecture Notes in Computer Science, 9759, 77–84. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-41267-2_11
 3. Papadopoulos, K., Charitakis, K., Koustriava, E., Kartasidou, L., Stylianidis, E., Kouroupetroglou, G., Gumus, S., Mόller, K., & Yilmaz, E. (2016). Specification of Symbols Used in Audio-Tactile Maps for Individuals with Blindness. Lecture Notes in Computer Science, 9759, 160–167. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-41267-2_22
 4. Papadopoulos, K., Charitakis, K., Kartasidou, L., Kouroupetroglou, G., Gumus, S., Stylianidis, E., Stiefelhagen, R., Mόller, K., & Yilmaz, E. Gerhard Jaworek, G., Polimeras, C., Sayin, U., Oikonomidis, N., & Lithoxopoulos, N. (2016). User Requirements Regarding Information Included in Audio-Tactile Maps for Individuals with Blindness. Lecture Notes in Computer Science, 9759, 168–175. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-41267-2_23
 5. Koustriava, E., Papadopoulos, K., Koukourikos, P., & Barouti, M. (2016). The Impact of Orientation and Mobility Aids on Wayfinding of Individuals with Blindness: Verbal Description vs. Audio-Tactile Map. In M. Antona & C. Stephanidis (Eds.), UAHCI, 2016, Part III, Lecture Notes in Computer Science, 9739, (pp. 577–585). Switzerland: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-40238-3_55
 6. Papadopoulos, K., Barouti, M., & Koustriava, E. (2016). The Improvement of Cognitive Maps of Individuals with Blindness Through the Use of an Audio-Tactile Map. Lecture Notes in Computer Science, 9738, 72–80. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-40244-4_8
 7. Tzelepi, S., & Kotini, I. (2016). Refining a Revised Bloom’s Taxonomy in Computer Science Courses. Recent Advances in Science and Technology Education, Ranging from Modern Pedagogies to Neuroeducation and Assessment, 59. https://books.google.gr/books?id=cC_5DAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
 8. Kotini I., Tzelepi S. (2015) Kotini, I., & Tzelepi, S. (2015). A gamification-based framework for developing learning activities of computational thinking. In Gamification in education and business (pp. 219-252). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10208-5_12
 9. Papadopoulos, K., Simaioforidis, Z., Charitakis K., & Barouti M. (2014). University Examination System for Students with Visual Impairments. Lecture Notes in Computer Science, 8548, 358–365. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08599-9_54
 10. Papadopoulos, K., Barouti M., & Charitakis K. (2014). A university indoors audio-tactile mobility aid for individuals with blindness. Lecture Notes in Computer Science, 8548, 108–115. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08599-9_17 
 11. Sygkollitou, E., Psalti, A., & Kapatzia, A. (2010). Cyberbullying among Greek adolescents. In: J.A. Mora-Merchán and T. Jäger (Eds.), Cyberbullying – A Cross-National Comparison (pp. 101-113). Landau, Germany: Verlag Empirische Pädagogik.
 12. Kalati, V., Psalti, A. & Deliyianni-Kouimtzi, V. (2010). Greek students’ perceptions of school bullying: the profile of victims and perpetrators. In Kristof K. P. Vanhoutte, Gavin Fairbairn & Melanie Lang (Eds.) Bullying and the Abuse of Power (pp. 91-99). Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press.
 13. Argyropoulos V., Papadopoulos K., Kouroupetroglou G., Xydas G., & Katsoulis P. (2007). Discrimination and Perception of the Acoustic Rendition of Texts by Blind People. Lecture Notes in Computer Science, 4556, 205-213. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73283-9_24
 14. Shamai, S., Ilatov, Z., Psalti, A., & Deliyanni, K. (2003). Acculturation of Soviet immigrant parents in Israel and Greece. In T. Horowitz, B. Kotik-Friedgut and S. Hoffman (Eds.), From Pacesetters to Dropouts. Post-Soviet Youth in Comparative Perspective (pp.103-133). Lanham, MD: University Press of America.

International Conferences (Proceedings)

 1. Koustriava, E. & Paschalidou, D. (2020). Working memory evaluation in students with dyslexia: A memory game in three different modality stimuli. Proceedings of the 9th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, online, December 2-4, 2020. org/10.1145/3439231.3439255
 2. Koustriava, , Papadopoulos, K., Charitakis, K., Salinas, V., Miesenberger, K., Kouroupetroglou, G., & Pino, A. (2020). Including students with disabilities in distance education. Proceedings of the 17th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, online, September 9-11, 2020.
 3. Salinas Lopez, V., Miesenberger, K., Petz, A., Kouroupetroglou, G., Koustriava, E., Papadopoulos, K., & Pino, A. (2020). How to select an accessible learning management system for distance education. Proceedings of the 17th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, online, September 9-11, 2020.
 4. Markou, N. & Papakonstantinou, D. (2020). Work and Non-Visible Disabilities. Proceedings of the World Disability and Rehabilitation Virtual Conference 2020 (WDRVC 2020), 26 June 2020.
 5. Klemenović, J., Janičić, B., Milencović, P., Kovač, N., Škurić, M., Dlabač, T.,…Papakonstantinou, D.,… Vujević, V. (2016). Transition Planning for Higher Education (HE) Students with Disabilities: The Opinions of Employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of the 7th International Conference on eLearning, “eLearning-2016”. Belgrade, Serbia, 29–30 September 2016.
 6. Bošnjak, S. B., Pavlovič, Ζ., Vujević, V., Kovač, N., Škurić, M., Dlabač, T.,…Papakonstantinou, D.,… Šušnjara, S. (2016). Transition Planning for Higher Education Students with Disabilities: A comparative analysis of the opinions of employers in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Proceedings of the 7th International Conference on eLearning, “eLearning-2016”, Belgrade, Serbia, 29-30 September 2016.
 7. Papadopoulos, K. & Koustriava, E. (2015). Comprehension of synthetic and natural speech: differences among sighted and visually impaired young adults. Proceedings of International Conference on Enabling Access for Persons with Visual Impairment – ICEAPVI-2015 (pp.147-151), Athens, February 12-14, 2015.
 8. Papadopoulos, K. & Barouti, M. (2015). The contribution of audio-tactile maps to spatial knowledge of individuals with visual impairments. In G. Kouroupetroglou (Ed.), Proceedings of International Conference on Enabling Access for Persons with Visual Impairment – ICEAPVI-2015 (pp.141-146), Athens, February 12-14, 2015.
 9. Boutoura, Ch., Papadopoulos, K., Tsorlini, A., & Dadala, Ch. (2013). Design and production of a paper printed and a digital – interactive accessibility map of the Aristotle University of Thessaloniki campus, Greece, for People with Proceedings of 26th International Conference of ICA, August 23-25, Dresden, Germany.
 10. Barouti, M., Papadopoulos, K., & Kouroupetroglou, G. (2013). Synthetic and natural speech intelligibility in individuals with visual impairments: effects of experience and presentation rate. Proceedings of 12th European AAATE Conference (pp. 695-701), Vilamoura, Portugal, 2013.
 11. Kouimtzi, E.M. & Psalti, A. (2012) Pre-school educators’ readiness to identify and deal with children at risk for learning disabilities. In S.C. Pantazis and C.K. Zaragas (Eds.), Proceeding of the 3rd International Conference on Preschool Education (pp. 626-641). Ioannina: University of Ioannina.
 12. Glaroudis, D. P., Kotini, I., & Manitsaris, A. (2010). Improving browsing usability for mobile learners. In the Proceedings 8th IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM Workshops)(pp. 262-267). IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/PERCOMW.2010.5470659
 13. Koutsoklenis, A., Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., & Koustriava, E. (2009). Students with visual impairments in higher education institutes. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
 14. Margaritopoulos M., Kotini I., Manitsaris A., Mavridis I. (2009) Identifying Inference Rules for Automatic Metadata Generation from Pre-existing Metadata of Related Resources. In: Sicilia MA., Lytras M.D. (eds) Metadata and Semantics. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-77745-0_15
 15. Papadopoulos, K., Koustriava, E., Papakonstantinou, D., & Koutsoklenis, A. (2009). People with visual impairments: views of sighted individuals. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
 16. Papadopoulos, K., Kartasidou, L., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., & Koustriava, E. (2009). Self-esteem of adults with visual impairments. Proceedings of the 7th ICEVI European Conference, “Living in a Changing Europe”, Dublin, Ireland, 5-10 July, 2009.
 17. Goudiras, D. B., Polychronopoulou, S., Papadopoulou, S., Papadopoulos, K., Agaliotis, I., Kartasidou, L., Paleologou, N., Papavasiliou, I. Noulas, A. & Papageorgiou, K. (2008). Training needs of teachers in Greece. Proceedings of the 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Konya, 23-26 October, 2008.
 18. Politis, A., Kotini, I., & Manitsaris, A. (2008). Streaming video timing analysis in wireless ad-hoc networks. In the Proceedings 2008 IEEE Symposium on Computers and Communications (pp. 7-12). IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/ISCC.2008.4625759
 19. Papadopoulos, K. & Karanikolas, N. (2007). From digital map to digital tactile map: a transmission with accent in haptic language. Proceedings of the 4th International Symposium on Location Based Services & TeleCartography, Hong Kong, November 2007.
 20. Pazarli, M., Ploutoglou, N., Papadopoulos, K. Tsorlini, A. & Livieratos, E. (2007). Digital approaches to Righas Velestinlis' 'Charta', the 18th century cartographic monument of Greek cultural heritage. XXIII International Cartographic Conference, Moscow, 4-10 August.
 21. Ploutoglou N., Pazarli M., Papadopoulos K. (2006). The digital rotational and scale fitting of Bordone’s isolario in a continuous insular map of Greece. Proceedings of the First International Workshop of ICA on Digital Technologies in Cartographic Heritage, “Digital Approaches to Cartographic Heritage”, Thessaloniki, 18–19 May 2006.
 22. Daniil, Μ., Tsioukas, V., Papadopoulos, K., & Livieratos, E. (2003). Scanning options and choices in digitizing historic maps. Proceedings of CIPA, XIX International SymposiumNew Perspectives to Save Cultural Heritage", Antalya, Turkey.
 23. Kotini, I., & Hassapis, G. (2003). Modelling and performance evaluation of hybrid systems. Proceedings of 1st South-East European Workshop on Formal Methods(pp. 21-35).
 24. Papadopoulos, K., Tsioukas, V. & Daniil, M. (2003). 3D Maps for Children’s Education: Multimedia and Virtual Reality. Proceedings of 21st International Cartographic Conference of ICA, Durban, South Africa.
 25. Tsioukas, Β., Papadopoulos, Κ., Daniil, Μ., & Daniil, Ε. (2002). A new perspective for the visualization of cartographic data. Proceedings of the ISPRS Symposium, Commission V, Corfu, September 2002.
 26. Papadopoulos, K., Livieratos, E. & Boutoura, Ch. (2001). A large scale city atlas for the blind. Proceedings of the 20th International Cartographic Conference of ICA, Beijing, China.
 27. Hassapis, G., Kotini, I., & Doulgeri, Z. (1998). Validation of a SFC software specification by using hybrid automata. IFAC Proceedings Volumes31(15), 107-112. http://dx.doi.org/10.1016/S1474-6670(17)40537-4

National Conferences (Proceedings)

 1. Γιαννούλη, Β., Κουστριάβα, Ε., & Μπάνου, Μ. (2017). Διαφορές μεταξύ μαθητών με δυσλεξία και μαθητών τυπικής ανάπτυξης στην ακουστική διάκριση λέξεων/προτάσεων και κατανόηση κειμένων σε συνθετική και φυσική ομιλία. Στα Πρακτικά Περιλήψεων του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολική Ψυχολογίας «Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και Προκλήσεις», Βόλος, 19-22 Οκτωβρίου, 2017.

[Giannouli, V., Koustriava, E., & Mpanou, M. (2017). Differences between students with dyslexia and typically developed students in word/sentence auditory intelligibility and text comprehension in synthetic and natural speech. Book of Abstracts of the 2nd Panhellenic Conference of School Psychology “School Psychology, Education, and Society: Collaborations and Challenges”, Volos, 19-22 October, 2017.]

 1. Κοτίνη Ι., & Τζελέπη Σ., (2017). Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού και Ευέλικτη Μάθηση Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, Στα πρακτικά 11ο Πανελλήνιου Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση –Καινοτόμες Σύγχρονες διδακτικές Προσεγγίσεις, Χαλκίδα, 5-7 Μαΐου 2017.

[Kotini I., & Tzelepi S.,(2017). Flexible Software Development and Flexible Learning The two sides of the same coin, In proceedings 11th Panhellenic Conference of Informatics Teachers “Informatics in Primary and Secondary Education – Innovative Modern Teaching Approaches, Chalkida, 5-7 May 2017] http://pdkap.sch.gr/2017/erevnitikes-ergasies/

 1. Koτίνη Ι. & Τζελέπη Σ. (2016). Η μεθοδολογία Agile και η εφαρμογή της στην μαθησιακή διαδικασία ενισχύουν την Υπολογιστική Σκέψη, 8th Conference on Informatics in Education –Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (CIE2016) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, pp 212-222, ISBN:978-960-578-023-4.

[Kotini I. & Tzelepi S. (2016). The Agile methodology and its application to the learning process enhance Computational Thinking, 8th Conference on Informatics in Education – Informatics in Education (CIE2016) University of Piraeus, pp 212-222, ISBN:978-960-578-023-4]

 1. Κοτίνη Ι., & Τζελέπη Σ., (2015). Συσχετίσεις Ικανοτήτων και Στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης με Στοιχεία Παιχνιδοποίησης», 2ο επιστημονικό συνέδριο ΠΕΣΣ «Εκπαιδευτικές Πολιτικές για το σχολείο του 21ου αιώνα» 27-29 Μαρτίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Β τόμος , ISSN: 2408-0543.

[Kotini I., & Tzelepi S., (2015). Associations of Skills and Attitudes of Computational Thinking with Elements of Gamification, 2nd scientific conference  PESS “Educational Policies for the School of the 21st Century" 27-29 March 2015, University of Macedonia B volume , ISSN: 2408-0543.] http://www.pess.gr/2-uncategorised/256-praktika2pess.html

 1. Κοτίνη Ι. & Τζελέπη Σ., (2015). Ανάπτυξη Ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης Πλαίσιο Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με στοιχεία Παιχνιδοποίησης, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές», Καστοριά 24-26 Απριλίου 2015.

[Kotini I. & Tzelepi S., (2015). Development of Computational Thinking Skills Framework for the Design of Educational Activities with Elements of Gamification, 9th Panhellenic Conference of Informatics Teachers “ Informatics in Primary and Secondary Education – Innovative Pedagogical Practices ” Kastoria 24-26 April 2015] http://docplayer.gr/191784456-Anaptyxi-ikanotiton-ypologistikis-skepsis-plaisio-shediasmoy-ekpaideytikon-drastiriotiton-me-stoiheia-paihnidopoiisis.html

 1. Κοτίνη Ι. & Τζελέπη Σ. (2014). Ταξινομία του Bloom για αξιολόγηση διδακτικών στόχων στον Προγραμματισμό, 8ου Πανελλήνιου Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος 28-30 Μαρτίου 2014.

[Kotini I. & Tzelepi S., (2014). Bloom’s Taxonomy for Evaluation of teaching objectives in Programming, 8th Panhellenic Conference of Informatics Teachers, Volos 28-30 March 2014.] http://synedrio.pekap.gr/praktika/8o/ergasies/4Tzelepi2-full.pdf

 1. Τζελέπη Σ., & Κοτίνη Ι., (2013). Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής, στα πρακτικά του συνεδρίου Conference on Informatics in Education –Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (CIE2013) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 11-13 Οκτωβρίου 2013, ISBN 978-960-6759-92-5

[Tzelepi S., &  Kotini I., (2013). Constructivism as a model of teaching Informatics, in Proceedings of Conference on Informatics in Education – Informatics in Education (CIE2013) University of Piraeus, 11-13 October 2013, ISBN 978-960-6759-92-5]

 1. Κοτίνη Ι. & Τζελέπη Σ., (2013). Θεωρητικό Μαθητοκεντρικό Μοντέλο Παιχνιδοποίησης για Ενεργή Συμμετοχή Μαθητών σε Δραστηριότητες Ανάπτυξης Υπολογιστικής Σκέψης. Στα πρακτικά του συνεδρίου 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Προκλήσεις και Προοπτικές», Θεσσαλονίκη.

[Kotini I. & Tzelepi S., (2013). Theoretical Student Model of Play for Active Participation of Students in Computational Thinking Development Activities. Ιn the proceedings of the 7th Panhellenic Conference of Informatics Teachers on: “Informatics in Primary and Secondary Education – Challenges and Perspectives", Thessaloniki] http://synedrio.pekap.gr/praktika/7o/ergasies/3kotini2.pdf

 1. Μπαρούτη, Μ., Παπαδόπουλος, Κ., & Κουρουπέτρογλου, Γ. (2013). Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και συνθετικής ομιλίας. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, Αθήνα, 2013.

[Barouti, M., Papadopoulos, K., & Kouroupetroglou, G. (2013). Text comprehension of individuals with visual impairments: a comparison between natural and synthetic speech. Proceedings of the 3rd Panhellenic Conference of Special Education, Athens, 2013].

 1. Ψάλτη, Α., & Σακκά, Δ. (2013). Η ανάπτυξη της Πολυπολιτισμικής Ενημερότητας των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας: Μια Πρόταση για τη χρήση της Έρευνας Δράσης.Στο: Κ. Πετρογιάννης (Επιμ.), Η Αξιολόγηση και η Έρευνα Δράσης: Σημαντικά Εργαλεία για την Ποιότητα και την Ανανέωση των Παιδαγωγικών Πρακτικών. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Μετεκπαιδευτικού Συνεδρίου Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ (σ. 73-81). Αθήνα: ΠΑΣΥΒΝ.

[Psalti, A., & Sakka, D. (2013). The development of early childhood educators’ multicultural awareness: A proposal for the use of action research. In: K. Petrogiannis (Ed.), Assessment and Action Research: Important Tools for the Quality and Renewal of Pedagogical Practices. Proceedings of the 10th Panhellenic Training Conference of Early Childhood Educators (pp. 73-81). Athens: Panhellenic Association of Early Childhood Educators.]

 1. Κοτίνη Ι. & Τζελέπη Σ., (2012). Η Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην προετοιμασία του Αυριανού πολίτη, Conference on Informatics in Education –Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (CIE2012) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 5-7 Οκτωβρίου 2012 – (CIE2012), 221-228. ISBN: 978-960-6759-85-7.

[Kotini I. & Tzelepi S., (2012). The Contribution of Computational Thinking to the Preparation of Tomorrow's Citizen, Conference on Informatics in Education – Informatics in Education (CIE2012) University of Piraeus, 5-7 October 2012 – (CIE2012), 221-228. ISBN: 978-960-6759-85-7.

 1. Παπακωνσταντίνου, Δ. & Παπαδόπουλος, Κ. (2010). Το Νομοθετικό Πλαίσιο Αναφορικά με την Εισαγωγή και τη Φοίτηση Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης στα Α.Ε.Ι.: Αξιολόγηση και Προτάσεις. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

[Papakonstantinou, D. & Papadopoulos, Κ. (2010). The legislation regarding the admission and study of people with visual impairments in higher education institutes: Assessment and Suggestions. Proceedings of the 1st Panhellenic Conference of Education Sciences, Athens, 28-30 May, 2009].

 1. Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α., & Κουστριάβα, Ε. (2010). Κοινωνική Στήριξη και Κοινωνικά Δίκτυα Μαθητών και Φοιτητών με Πρόβλημα Όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

[Papadopoulos, Κ., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, Α., & Koustriava, Ε. (2010). Social support and social networks of pupils and students with visual impairments. Proceedings of the 1st Panhellenic Conference of Education Studies, Athens, 28-30 May, 2009].

 1. Παπαδόπουλος, Κ., Παπακωνσταντίνου, Δ., Κουτσοκλένης, Α., & Κουστριάβα, Ε. (2010). Κοινωνική στήριξη και κοινωνικά δίκτυα μαθητών και φοιτητών με πρόβλημα όρασης. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, 2009.

[Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., & Koustriava, E. (2010). Social support and social networks of students and university students with visual impairments. Proceedings of the 1st Panhellenic Conference in Sciences of Education, Athens, 28-30 Mai, 2009.]

 1. Γουδήρας, Δ., Παπαδόπουλος, Κ. & Ρούμεν, Π. (2004). Οι διαστάσεις της προσωπικότητας ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωστικής Ψυχολογίας “Η Γνωστική Ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης”, Αλεξανδρούπ­­­­ολη, Νοέμβριος 2004.

[Goudiras, D., Papadopoulos, K. & Roumen, P. (2004). The personality dimensions of individuals with visual or hearing impairments. Proceedings of Panhellenic Conference in Cognitive Psychology, Alexandroupoli, November 2004].

 1. Ψάλτη, Α., Διαμαντίδου, Ν., & Παπαθανασίου, Μ. (2004). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών με στόχο την πολιτισμική τους ενημερότητα: Ένας χρόνος μετά. Στο: Δ. Σακκά & Α. Ψάλτη (Επιμ.), Πρακτικά ημερίδας «Πολιτισμική Ποικιλομορφία στο Σχολείο: Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού» (σ. 46-55). Αλεξανδρούπολη (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

[Psalti, A, Diamantidou, K., Papathanasiou, M.(2004). Teacher training in cultural awareness: A year after  . In: D. Sakka and A. Psalti (Eds.), Proceedings of the One-day Conference «Cultural Diversity at School: Teachers’ Role» (pp 46-55).Alexandroupoli: EPEAEK II.]

 1. Παπαδόπουλος, Κ. & Μπούτουρα, Χ. (2000). Ο Άτλαντας της Θεσσαλονίκης για Άτομα με Μειονέκτημα Όρασης. Πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδος (ΧΕΕΕ), Αθήνα.

[Papadopoulos, K. & Boutoura, Ch. (2000). The atlas of Thessaloniki for individuals with visual impairments. Proceedings of the 6th National Conference of Cartography, Athens].

 1. Παπαδόπουλος, Κ., & Καρανικόλας, Ν. (2000). Η χρήση της τεχνολογίας και των πολυμέσων για τη παρουσίαση χαρτογραφικών πληροφοριών σε κλίμακες αστικών χαρτών. Πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδος (ΧΕΕΕ), Αθήνα.

[Papadopoulos, K. & Karanikolas, N. (2000). The Use of Multimedia Technology for the Presentation of Urban Information. A Cartographic Approach. Proceedings of the 6th National Conference of Cartography, Athens].

 1. Λιβιεράτος, Ε., Παπαδόπουλος, Κ., Μπούτουρα, Χ. & Ανθόπουλος, Α. (1998). Ψηφιακή παραγωγή αστικών χαρτών για τυφλούς και μέθοδος προσανατολισμού τους στη πόλη: Η πρώτη εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδος (ΧΕΕΕ), Θεσσαλονίκη.

[Livieratos, E., Papadopoulos, K., Boutoura, Ch., & Anthopoulos A. (1998). Digital development of city maps for individuals with blindness and methods for orientation within the city: The first implementation in Thessaloniki. Proceedings of the 5th National Conference of Cartography, Thessaloniki].

National Books

 1. Αλεξούδα Γ., Κοτίνη Ι., Κωτσάκης Σ., Μωράκης Δ., Νείρος Α., Ταταράκη Α., & Τζελέπη Σ., (2019). Πληροφορική Βιβλίο Μαθητή Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό Γ τάξης Γενικού Λυκείου, Αθήνα: ΙΤΥΕ Διόφαντος , ISBN 978-960-06-5997-9.2019.

[Alexouda G., Kotini I., Kotsakis S., Morakis D., Neiros A., Tataraki A., & Tzelepi S., Informatics Student Book Additional Educational Material 3rd Grade  High School, Athens: ITYE Diofantos ISBN 978-960-06-5997-9.2019.] http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5295/22-0260-01_Pliroforiki_G-Lykeiou-SpOikPlir_Sympliromatiko-Ekpaideutiko-Yliko/

 1. Αποστολάκης Γ., Αραμπατζής Γ., Κατσαντώνης Μ., Κοτίνη Ι., Σταυρίδης Κ., & Τζελέπη Σ., (2015). Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γ΄ Ταξη ΕΠΑ.Λ, Σημειώσεις Μαθητή Αθήνα: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN 978-960-06-5162-1

[Apostolakis G., Arampatzis M.,Katsantonis M., Kotini I., Stavridis K., & Tzelepi S., (2015) Design And Development Of Web Apllications, 3rd Grade EPAL Student Notes, Athens:TYE Diofantos. ISBN 978-960-06-5162-1] http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/3142

 1. Γιάτας, Δ., Γώγουλος, Γ., Κοτίνη, Ι., Κυριακάκη, Γ., Μωράκης, Δ., Τζελέπη, Σ., & Φραγκονικολάκης, Μ. (2015). Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο. Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ., Σημειώσεις Μαθητή. Αθήνα: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN 978-960-06-5155-3.

[Giatas D., Gogoulos G., Kotini I., Kiriakaki G., Morakis D., Tzelepi S., & Fragkonikolakis, M. (2015) Database Management Systems And Web Applications 2rd Grade Epal, Student Notes, Athens:ITYE Diofantos. ISBN 978-960-06-5155-3] http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/3139

 1. Κοτίνη Ι. & Τζελέπη Σ. (2015). Σενάρια διδασκαλίας Πληροφορικής και Ανάπτυξης της Υπολογιστικής Σκέψης με εφαρμογή στοιχείων Παιχνιδοποίησης. ISBN 978-618-81908-1-8, Θεσσαλονίκη Εκδόσεις: Γεώργιος Σ. Ηλιάδης.

[Kotini I, & Tzelepi S., (2015). Teaching Scenarios for Informatics and  Development of Computational Thinking  with Gamification. Thessaloniki, Eds: George S. Iliadis.]

 1. Κοτίνη Ι. & Τζελέπη Σ. (2015). Πλαίσιο ανάπτυξης Μαθησιακών δραστηριοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης με στοιχεία Παιχνιδοποίησης. ISBN 978-618-81908-0-1, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις: Γεώργιος Σ. Ηλιάδης.

[Kotini I, & Tzelepi S., (2015). Framework for Development Computational Thinking Learning Activities with Gamification, Thessaloniki, Eds: George S. Iliadis.]

 1. Κωνσταντίνου, Κ. & Ψάλτη, Α. (2012). Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης. Στο: Α. Ψάλτη, Σ. Κασάπη και Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επιμ.), Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολειά. Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις (σ. 225-248). Αθήνα: Δαρδανός.

[Konstantinou, C., Psalti, A. (2012). Suggestions for the treatment and prevention of school bullying and victimization  . In: A. Psalti, S. Kasapi, & V. Deliyanni-Kouimtzi (Eds.), Current Psycho-educational Issues: Bullying in Greek Schools. Research Data and Suggestions for Intervention (pp. 225-248). Athens: Dardanos ]

 1. Αθανασιάδου, Χ., & Ψάλτη, Α. (2012). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εκφοβισμό στο σχολείο: Αποτελέσματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Στο: Α. Ψάλτη, Σ. Κασάπη και Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επιμ.), Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολειά. Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις (σ. 166 – 179). Αθήνα: Δαρδανός.

[Athanasiades, C., & Psalti, A. (2012). Primary and secondary education teachers views about bullying in schools: Quantitative and qualitative results  . In: A. Psalti, S. Kasapi, & V. Deliyanni-Kouimtzi (Eds.), Current Psycho-educational Issues: Bullying in Greek Schools. Research Data and Suggestions for Intervention (pp. 166-179). Athens: Dardanos]

 1. Ψάλτη, Α., & Αθανασιάδου, Χ. (2012). Συμβουλευτική παιδιών/Εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες. Στο: Μ. Κωνσταντίνου & Μ. Κοσμίδου (Επιμ.), Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Διαταραχών (σσ. 271-291). Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιανού.

[Psalti, A.,  Athanasiadou, C. (2012). Counseling children/adolescents with learning disabilities  . In: E-M. Kosmidou and M. Constantinou (Eds.). Neuropsychology of Learning Disabilities (pp. 271-291). Athens: Parisianou Publishing.]

 1. Ψάλτη, Α., & Κασάπη, Σ. (2012). Σχολικός εκφοβισμός: Άγνωστη λέξη – γνωστή συμπεριφορά. Στο: Α. Ψάλτη, Σ. Κασάπη και Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επιμ.), Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολειά. Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις (σ. 13 – 14). Αθήνα: Δαρδανός.

[Psalti, A., & Kasapi, S. (2012). School bullying: Unfamiliar word-familiar behavior  . In: A. Psalti, S. Kasapi, & V. Deliyanni-Kouimtzi (Eds.), Current Psycho-educational Issues: Bullying in Greek Schools. Research Data and Suggestions for Intervention (pp. 13-14). Athens: Dardanos]

 1. Ψάλτη, Α. (2012). Το κοινωνικό πλαίσιο του εκφοβισμού: Μια κοινωνικο-συστημική προσέγγιση του φαινομένου. Στο: Α. Ψάλτη, Σ. Κασάπη και Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επιμ.), Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολειά. Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις (σ. 45 – 55). Αθήνα: Δαρδανός.

[Psalti, A. (2012). The social context of bullying: a social-ecological approach  . In: A. Psalti, S. Kasapi, & V. Deliyanni-Kouimtzi (Eds.), Current Psycho-educational Issues: Bullying in Greek Schools. Research Data and Suggestions for Intervention (pp. 45-55). Athens: Dardanos]

 1. Ψάλτη, Α., & Κασάπη, Σ. (2012). Εισαγωγή: Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία. Στο: Α. Ψάλτη, Σ. Κασάπη και Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επιμ.), Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολειά. Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις (σ. 61 – 69). Αθήνα: Δαρδανός.

[Psalti, A., & Kasapi, S. (2012). Introduction: Bullyig in greek schools  . In: A. Psalti, S. Kasapi, & V. Deliyanni-Kouimtzi (Eds.), Current Psycho-educational Issues: Bullying in Greek Schools. Research Data and Suggestions for Intervention (pp. 61-69). Athens: Dardanos]

 1. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., & Ψάλτη, Α. (2012). Το ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Σκεπτικό και στόχοι. Στο: Α. Ψάλτη, Σ. Κασάπη και Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επιμ.), Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολειά. Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις (σ. 70 – 74). Αθήνα: Δαρδανός.

[Deliyanni-Kouimtzi, V., & Psalti, A. (2012). Research project ‘PYTHAGORAS’: Rational and objectives  . In: A. Psalti, S. Kasapi, & V. Deliyanni-Kouimtzi (Eds.), Current Psycho-educational Issues: Bullying in Greek Schools. Research Data and Suggestions for Intervention (pp. 70-74). Athens: Dardanos]

 1. Ψάλτη, Α., & Κασάπη, Σ. (2012). Η μέτρηση του εκφοβισμού στα ελληνικά σχολεία. Στο: Α. Ψάλτη, Σ. Κασάπη και Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επιμ.), Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολειά. Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις (σ. 88 – 99). Αθήνα: Δαρδανός.

[Psalti, A., & Kasapi, S. (2012). Measuring bullying in greek schools  . In: A. Psalti, S. Kasapi, & V. Deliyanni-Kouimtzi (Eds.), Current Psycho-educational Issues: Bullying in Greek Schools. Research Data and Suggestions for Intervention (pp. 88-99). Athens: Dardanos ]

 1. Αθανασιάδου, Χ., & Ψάλτη, Α. (2012). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εκφοβισμό στο σχολείο: Αποτελέσματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Στο: Α. Ψάλτη, Σ. Κασάπη και Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Επιμ.), Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολειά. Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις (σ. 166 – 179). Αθήνα: Δαρδανός.

[Athanasiades, C., & Psalti, A. (2012). Primary and secondary education teachers views about bullying in schools: Quantitative and qualitative results  . In: A. Psalti, S. Kasapi, & V. Deliyanni-Kouimtzi (Eds.), Current Psycho-educational Issues: Bullying in Greek Schools. Research Data and Suggestions for Intervention (pp. 166-179). Athens: Dardanos]

 1. Ψάλτη, Α. (2010). Διαπολιτισμική/Πολυπολιτισμική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική: Λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα φύλο. Στο: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Α. Στογιαννίδου & Χ. Αθανασιάδου (Επιμ.), Συμβουλευτική με την Οπτική του Φύλου στην Εφηβική Ηλικία (σ. 27-63). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

[Psalti, A. (2010). Intercultural/Multicultural Counselling: Taking gender into consideration  . In V. Deliyianni-Kouimtzis, C. Athanasiades, & A. Stogiannidou (Eds.), Gender Sensitive Counseling (p. 27-63). Athens: Ellinika Grammata.]

 1. Σακκά, Δ., Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., & Ψάλτη, Α. (2007). Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ταυτότητες Φύλου & Επιλογές Ζωής’: Στόχοι και Μέθοδος. Στο: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά (Επιμ.), Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (σ. 49-64). Αθήνα: Gutenberg.

[Sakka, D., Deliyanni-Kouimtzi, V., & Psalti, A. (2007). The research programme ‘Gender Identity & Life Choices’: Objectives & methodology. In V. Deliyanni-Kouimtzi & D. Sakka (Eds.), From Adolescence To Adulthood: Studies on Gender Identity in Contemporary Greece (p. 49-64). Athens: Gutenberg.]

 1. Ψάλτη, Α., Σακκά, Δ., & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (2007). Ανδρικές και Γυναικείες Ταυτότητες στο Σχολείο: Εκπαιδευτικές Επιλογές και Φύλο. Στο: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά (Επιμ.), Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (σ. 65-88). Αθήνα: Gutenberg.

[Psalti, A., Sakka, D., & Deliyanni-Kouimtzi, V. (2007). Male and female identity in school: Vocational choices and gender  . In V. Deliyanni-Kouimtzi & D. Sakka (Eds.), From Adolescence To Adulthood: Studies on Gender Identity in Contemporary Greece (p. 65-88). Athens: Gutenberg.]

 1. Ψάλτη, Α. (2010). Διαπολιτισμική/Πολυπολιτισμική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική: Λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα φύλο. Στο: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Α. Στογιαννίδου & Χ. Αθανασιάδου (Επιμ.), Συμβουλευτική με την Οπτική του Φύλου στην Εφηβική Ηλικία (σ. 27-63). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

[Psalti, A. (2010). Intercultural/Multicultural Counselling: Taking gender into consideration  . In V. Deliyianni-Kouimtzis, C. Athanasiades, & A. Stogiannidou (Eds.), Gender Sensitive Counseling (p. 27-63). Athens: Ellinika Grammata.]

 1. Σακκά, Δ., Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., & Ψάλτη, Α. (2007). Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ταυτότητες Φύλου & Επιλογές Ζωής’: Στόχοι και Μέθοδος. Στο: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά (Επιμ.), Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (σ. 49-64). Αθήνα: Gutenberg.

[Sakka, D., Deliyanni-Kouimtzi, V., & Psalti, A. (2007). The research programme ‘Gender Identity & Life Choices’: Objectives & methodology. In V. Deliyanni-Kouimtzi & D. Sakka (Eds.), From Adolescence To Adulthood: Studies on Gender Identity in Contemporary Greece (p. 49-64). Athens: Gutenberg.]

 1. Ψάλτη, Α., Σακκά, Δ., & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (2007). Ανδρικές και Γυναικείες Ταυτότητες στο Σχολείο: Εκπαιδευτικές Επιλογές και Φύλο. Στο: Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά (Επιμ.), Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (σ. 65-88). Αθήνα: Gutenberg.

[Psalti, A., Sakka, D., & Deliyanni-Kouimtzi, V. (2007). Male and female identity in school: Vocational choices and gender  . In V. Deliyanni-Kouimtzi & D. Sakka (Eds.), From Adolescence To Adulthood: Studies on Gender Identity in Contemporary Greece (p. 65-88). Athens: Gutenberg.]

 1. Παπαδόπουλος, Κ. (2005). Τύφλωση και Ανάγνωση: Διαβάζοντας με την Αφή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

[Papadopoulos, K. (2005). Reading and Blindness: reading by touch. Thessaloniki: Ziti.]

 1. Δεληγιάννη – Κουϊμτζή, Β., Σακκά, Δ., Στογιαννίδου, Α., & Ψάλτη, Α. (2003). Η επίδραση του φύλου στη διαμόρφωση απόψεων και πεποιθήσεων κατά την εφηβική ηλικία. Στο: Β. Δεληγιάννη – Κουϊμτζή, Σ. Ζιώγου & Λ. Φρόση (Επιμ.), Μελέτη «Φύλο και Εκπαιδευτική Πραγματικότητα στην Ελλάδα: Προωθώντας Παρεμβάσεις για την Ισότητα των Φύλων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» (σ. 189-206). Αθήνα: ΚΕΘΙ. (www.kethi.gr/greak/programmata/index/htm)

[Deliyanni-Kouimtzi, V., Sakka, D., Stogiannidou, A., & Psalti, A. (2003). The impact of gender in the development of view and beliefs in adolescence  . In: V. Deliyanni-Kouimtzi, S. Ziogou, and L. Frosi (Ed.), Study «Gender and Educational Reality in Greece: Promoting Interventions for Gender Equality in the Greek Educational System» (pp 182-197). Athens: KETHI. (www.kethi.gr/greak/programmata/index/htm)]

 1. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Σακκά, Δ., Φρόση, Λ., Ψάλτη, Α., Στογιαννίδου, Α., & Συγκολίτου, Ε. (2002). Ταυτότητες φύλου και επιλογές ζωής: Έρευνα και στρατηγικές παρέμβασης για την ισότητα των φύλων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο Α. Βερεβή (Επ. Έκδ.) Το έργο «Έρευνα» 1997-2000 (σσ. 124-128). Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

[Deliyanni-Kouimtzi, V., Sakka, D., Frosi, L., Psalti, A., Stogiannidou, A., & Sygkollitou, E. (2002). Gender identity and life choices: Research and interventions for gender equality in secondary education  . In: A. Verebi (Ed.), Project “Research” 1997-2000 (pp 124-128). Athens: Center for Educational Research, Ministry of National Education and Religious Affairs.]

 1. Μπουρνούδη, Ε. & Ψάλτη, Α. (1997). Επαγγελματικές επιλογές και προσδοκίες των νέων και της οικογένειάς τους.Η επίδραση του φύλου. Στο: Β. Δεληγιάννη και Σ. Ζιώγου (Επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη: Συλλογή Εισηγήσεων (σσ.              621-644). Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

[Bournoudi, E., Psalti, A. (1997). Vocational choices and expectations of youth and their families. The gender effect  . In: V. Deliyanni and S. Ziogou (Eds.), Gender and School Praxis: A Collection of Lectures (pp 621-644). Thessaloniki: Vanias.]